Partners

Founding Partners

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam werkt intensief aan innovatie en verbetering van dienstverlening, onder andere met het CTO Innovatieteam. Voorbeelden zijn de stadsbankjes van huisafval, zelfrijdende auto’s en het gebruiken van data om de drukte in de stad te kunnen voorspellen. Vanuit Economische Zaken wordt gewerkt aan versterking van de economie in de stad en de metropoolregio, met een gezond ondernemersklimaat en aandacht voor talentontwikkeling, innovatief ondernemerschap, samenwerking en kennisdeling.

Amsterdam economic board

De Amsterdam Economic Board heeft het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam als doel en draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door innovatie te stimuleren en samenwerking te versterken tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger is het Amsterdamse platform voor de creatieve industrie, innovatie en stedelijke ontwikkeling. Met meer dan 600 programma’s per jaar worden bestuur, ambtelijk apparaat, wetenschap en onderwijs, bedrijven, maatschappelijke organisaties, ontwerpers, kunstenaars en actieve burgers bijeengebracht aangaande de grootstedelijke uitdagingen en de zaken die spelen in het dagelijks leven van mensen. De samenwerking van wetenschap, beleid en praktijk leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Amsterdam Smart City

De Metropoolregio Amsterdam wacht niet op de toekomst. We staan samen in het vormgeven van de stad van morgen. Geen uitdaging of vraagstuk is te groot, zolang we met elkaar het gesprek aangaan en samenwerken. Amsterdam Smart City is een collectief dat mensen en organisaties samenbrengt die streven naar een betere, schonere, veiligere, groenere en inclusieve buurt, stad en regio. Amsterdam Smart City activeert de kennis, vaardigheden en het netwerk van het collectief om noodzakelijke veranderingen te realiseren.

Waag

Waag opereert al meer dan twintig jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie. Met een team van ruim zestig denkers en makers zet Waag aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen.

AMS Institute

AMS Institute streeft ernaar om een internationaal leidend instituut te zijn, waar talent wordt opgeleid en technici, designers, ICT’ers en sociale- en natuurwetenschappers samen oplossingen ontwikkelen voor interdisciplinaire grootstedelijke vraagstukken. AMS Institute is gespecialiseerd in het toepassen van technologie voor stedelijke thema’s als water, energie, afval, voedsel, data en mobiliteit, en het integreren van deze thema’s. AMS Institute zorgt voor diepliggende kennis van de stad, ontwerpt oplossingen voor belangrijke vraagstukken, en past deze toe.

Lead Partners

Rabobank

Als lead partner van WeMakeThe. City op het thema ‘voedsel in stad en regio’ geeft Rabobank een concrete aanzet tot het bouwen van een robuust regionaal voedselsysteem. Over de hele wereld groeien steden explosief. Naar alle waarschijnlijkheid woont in 2050 meer dan zeventig procent van de wereldbevolking in de stad. Hoe kunnen we deze snel groeiende steden voorzien van voldoende gezond, duurzaam en hoogstaand voedsel? In de conferentie ‘De Hongerige Stad’ kijken we hoe een veerkrachtig, regionaal voedselsysteem voor de steden van morgen kunnen realiseren.

Nuon

Nuon, onderdeel van het Zweedse Vattenfall, is één van de lead partners van WeMakeThe.City. Nuon draagt actief bij aan een aantrekkelijke leefomgeving in Amsterdam en omstreken. Over dertig jaar zal ongeveer driekwart van de wereldwijde populatie in steden leven. Dit vraagt om innovatieve energieoplossingen: hoe houden we het leven in stedelijke gebieden voor iedereen comfortabel en betaalbaar, zonder de hulpbronnen op aarde uit te putten? Nuon streeft naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie.

ABN AMRO

Als lead partner van WeMakeThe. City op het thema circulariteit laat ABN AMRO een brede groep mensen meedelen in hun kennis en kunde over onder meer circulair bouwen, circulair inkopen, en de effecten hiervan. Tijdens WeMakeThe.City onderzoekt ABN AMRO nieuwe manieren van service in de stad. Op welke innovatieve manieren kunnen diensten en producten worden ingezet? En hoe kan eigendom omgezet worden naar (deel)gebruik? Deze vragen, en meer, onderzoeken zij vanuit hun circulaire hub Circl op de Zuidas.

Programme Partners

VORM VASTGOED
Alliander

Media Partners

De Buren
HvA
Close to Reality
Q-Factory
Goethe Institut
AHK
Amsterdam Creative Industries Network
CLICKNL
Up Close & Liveable
Makerversity
Marineterrein
Van Eesteren Paviljoen
Stadsarchief Amsterdam
ADAM-toren
Eurocities
Spring House
The Beach
FutureNL
Arena Amsterdam
EYE
Mundus College
OBA
Green Business Club Zuidas
Hello Zuidas
CIRCL
ATHI
VU
UvA
GROW Festival
ROEF
De Ceuvel
NDSM
Kennisland
Mediamatic
Arcam
Amsterdam City Event
M-ODE
Knowledge Mile
BYCS
A-lab